Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VOORNAAMSTE VOLKEN. 22j

Jigde ze noch ftaatelijker wijze door den Godsdienst, vervloekende deze ftad en alle die de wapens tegen d( Romeinen mogten opheffen. Schoon dit de moed dei foldaten deed aanwakkeren, —— moest dit gruwelijk gedrag alle volkeren met verontwaardiging er haat bezielen, om te eeniger tijd zich van deze tijrannen te verlosfen.

§. CCCXXII. Naa Carthago, lei de burgermeesMummius de oude, de aanzienlijke ftad Corinthus in de asfche,en gantsch Griekenland wierd een wingewest der Romeinen, en Numantia verwoest: met de rijkdom en kunstftukken der overwonnen volkeren vercierden ze üowiw, en deden daar een heel anderen fmaak komen onder het volk ; hun zeden wierden verzagt, maar ook teffens geheel bedor. ven. — Wij zullen op zijn plaats dit gemeenebest, door het zelfde zwaard zien te gronde gaan, waar mede ze andere volken overwonnen, ik zal nu maar alleen eenige aanmerkingen uit het verhandelde opgeven.

AANMERKINGEN.

§. CCCLXXIII. Uit het hiftorieëele van de Romeinfche gefchiedenis zien wij, hoe de koningen de grondvesten van hun rijk, alle ftaatkundige en heldhaftige vorften waren; de landbouw was bij hun in de grootfte hoogachting, zij zorgden dat ieder burger een genoegzaam beftaan daar uit verkreeg , en ieder burger had niet meer land dan hij ter be« P

XIL

hoofdst.

Romfinen"

opkomst.

Corinihus door de Romeinen in de asfclig gelegt.

Sluiten