is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der voornaamste oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER. VEREENIGDE NEDERLANDEN. 229

had nu haar throon gevestigd in ons vaderland, zij lokte vrijheid lievende geesten van alle volken uit, om, onder haar befcherming, de bronnen van werkzaamheid te vermeerderen. Verrijkt met de fchatten van vrienden en vijanden, meest door hun dapheid , en fchrander vernuft verkreegen, ftrekte zij tot een leerfchool der vorsten, om hun te onderwijzen , waar in de welvaard van een land geleegen is. Door haar voorbeeld wees zij den weg om de voortbrengzels van den aardkloot te verfpreiden tot nut van het menschdom. Ja! met een woord aan Holland is Europa verfchuldigt alle de voordeden tot aanmoediging van landbouw, koophandel, handwerken , zeevaart en visfcherijen, om dat zij de nijverigfie natie was, om tot de geringfte prijzen de koopwaaren der befchaafde en onbefchaafde volken door haaren handel te verfpreiden en algemeen te maaken. Doch gelijk "al het ondermaanfche zijn geduurige afwisfelinge heeft, ondervond ook Neerland in kort hiei op volgende tijdvakken, hoe de jaloufie der vorsten en volken, aan hun welvaart paal en perk zetten. Het zal daarom noodzaaklijk zijn , wil

len wij geregeld de oorzaaken en uitwerkzels dei gebeurtenisfen naa gaan in dit tijdvak, dat wij eersl ons oog wenden om de voornaamfte ftaaten van Europa in hun gedrag en grondregelen van ftaatkundt

te befchouwen; dit gedaan, en onze bedrij

ven daar bij vergeleeken hebbende , zullen wi. daar door niet alleen ontdekken de zaamengeileld; P 3

XIV.

HOOFDST. OPKOMST.