Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV. Hoofd st.

opkomst.

/

(

c c

236 OPKOMST, VERVAL EN HERSTEL

Frankrijk een fchrander dwingland verloor, wiens heerschzucht dat rijk onnoemlijke fchatten gekost had. Het volgende jaar ftierfook Lodewijk de XIII., en zijn moeder Maria de Medices, welke laaefte haar leven te Keulen eindigde in de uiter-

fte armoede. Lodewijk de XIV. zijn vader in

den ouderdom van vier en een half jaar opgevolgd zijnde, zoo werd het rijk beftuurd door zijne moeder, de koninginne Anna van Oostenrijk , met behulp van den eersten ftaatsdienaar den kardinaal Mazarin , en die, wat de ftaatkundige buitenJandfche ontwerpen aanging, volkomen trad in de

maatregels van Richelieu. De vrede van

Munster , afzonderlijk door de ftaaten met Spanje, zeer tegen het genoegen van Frankrijk geftooten,' gaf een groote verwijdering tusfchen de vereenigde gewesten en dat rijk, om dat hunne ontwerpen tot meerdere overmeesteringen hierdoor verijdeld raakten , en ze nu minder voordeden van Spanje konden bedingen, dan ze alree te vooren hadden kunnen verkrijgen, en daarom genoodzaakt *aren , noch eenige jaaren met Spanje in oorlog

:e blijven. Wat nadeden dit en meer daarbij

tomende misnoegens van dat rijk op den ftaat, ms in laatere tijdvakken hebben veroorzaakt, zal k op zijn plaats toonen.

§. DCXI. De ftaatsdienaar Buckincham, die onter den zwakken Jacobus den I. het rijk beftuur-e, had den prins van Wallis het huwelijk met Ie Infante van Spanje ontraaden, en dien prins

Sluiten