Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XX.

HOOFDST. VERVAL.

Beginzels van den oorlog'. c f

ir

v

tu

v(

1701.

Franfche j troepen in de Spaan-fa fche Ne- fQ derJanden.

be Fn eej

*3°" OPKOMST, VERVAL EN HERSTEL de, hoe noodzaaklijk uit het gemaakte verdrag van verdeeling een oorlog moest ontftaan, wijl zuIks ftrijdig was tegens den uiterften- wil en de daar in belang hebbende vorsten, die degoedkeuring weigeroen te gevenaan dat verdrag,als mede dat deSpaan. fche monarchie geen verdeeling leed, waarom hij ter voorkoming van een vredebreuk, zich aan den uiterften wil van wijlen Karel den II. hield, het welke de ftaaten in aanmerking neemende, hij oordeelde, dat zij geen rede van klagen , maar zelfs

Itor tot dankerkentenis over hem hadden. ■ .

De nieuwe koning van Spanje gaf ook aan de ftaaten en andere vorsten , behalven aan Engeland, keni.s van zijn komst tot de Spaanfche kroon, maar 'an der ftaaten wegen wierdt zulks niet beantwoord.

§. DCCCCV. De keizer die zijne regten met e wapenen wilde handhaven, wierd ten opzichte an het hertogdom Milaan door de Franfchen daar ' Voo;Zek°™*> verklaarende zich dat hertogdom Jor den nieuwen koning, gelijk ookSavoje enMana deeden, doch de overige Italiaanfche vorsten blaarden zich voor de onzijdigheid S.DCCCCVI. De ftaaten verneemende, dat Franfche troepen in aantogt waren naar de Spaan6 Nederla*den, verklaarden niets liever te wen ien, dan in onderhandeling te treeden, over de" >te middelen tot bewaaring der vrede , doch wilde hier niet naar hooren, voor en al

zij Philips den V. in zijne waardigheid als ko-

Sluiten