is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der voornaamste oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VEREENIGDE NEDERLANDEN. 7?

§. MXXXIV. De ftrenge winter veroorzaakte een zoodaanige duurte in de levensmiddelen, dat om het zelve op veele plaatzen oproeren onder het gemeen ontftonden, die niet dan met moeite

gefluit werden. In Frankrijk begon men zich

fterk ter zee toe te rusten, en in Rusland was mee groote verandering voorgevallen, wijl de moedei van den minderjaarigen keizer, de regeering zelfs aanvaarde, en met Zweeden in oorlog raakte, waai door dat Rijk zich weinigmoeijen kon met uitheem fche zaaken.

§. MXXXV. De ftaaten ziende het wapener hunner nabuuren vonden daarom geraade hur krijgsmagt met 11518 man te vermeerderen, enis oorlogfchepen uit te rusten.

§. MXXXVI. De koning van Denemarken ziel van ouds de opperfte magt over de kusten van Tsland aangemaatigd, en oftroi aan een maatfehappi, in zijn Rijk verleend hebbende, om op Tsland met uitfluiting van alle andere te mogen visfehen, zoc nam het oorlogfchip tot geleide dezer fchepen var de Deenfche maatfchappij dienende, vijf Holland/du Hoekers, die te Koppenhagen opgebragt, en prij verklaard werden; zonder acht te geven op der Staa ten vertoogen hier tegen.

§. MXXXVII. In Neerlands Indien ontftonde; ook geweldige beroerten in de hoofdftad Batavia, di gevolgd werden van een ijzelijke moorden plonderir onder de Chineezen, daar er veele ongelukkig om kwaamen, en waar in 't Hollands bootsvolk vee

XXI.

HOOFDST.. VERVAL.

Strenge winter.

DeStaaten vermeerderen hun krijgsmagt.

l Onlusten met Denemarken.

)

1

1

1 Beroerten^ eop Batavia.

S

i