is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der voornaamste oude en hedendaagsche volken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VEREENIGDE NEDERLANDEN. II?

fchap, de bemiddeling van de Renden des Rijks te verzoeken. De keurvorst van Keulen, de koning van Poolen, de bisfchop van Luyk, en de Staaten werden tot dit verdrag genoodigt, doch de eersten laatstgenoemde weezen zulks van de hand; —■. fluitende tegen deeze Frankforter overeenkomst, de koningin van Hongarijen, de koning van Engeland, de Staaten, de keurvorsten van Mentz en Keulen, een verdrag van onderlinge befcherming. Zelfs verklaarde de koningin bij een acte, die zij te Mentz in de regifters des Duitjehen Rijks liet plaatzen, de verkiezing des keizers voor onwettig.

§. MLXVIIL Prins Karel met zijn leger den Rijn overgetrokken zijnde, zoo hielden de Franfchen zich Ril in hunne voordeelige legerplaats, als te zwak zijnde om der bondgenooten leger met voordeel aan te kunnen vallen. Het vereenigd leger was maar een half uur van Rysfel af, op Franfche bodem. Hier door werdt de voortgang der Franfche wapenen gefluit, en zou die overtogt van meer gevolg zijn geweest, indien niet de koning van Pruisfen andermaal naar Boheemen was opgetrokken, om een afwending voor de Franfchen te maaken. De reden die het hof van Berlijn voorgaf daar toe te hebben was „ dat de koning niet' ,, langer hadt konnen zien, dat Duitschland ont,, rust, de eer van 't hoofd des Rijks gekrenkt, „ en deDuitfchevrijheid aan den band gelegd werdt, „ door het Weener hof. Duitschland was over„ flroomd geworden door vreemde troepen; die H 3

XXI.'

HoOFDST. VERVAL.

De Koniti. %in, Engeland, de Staat, Mentz ea Keulen fiuiten hier een verdrag tegen.

Het vereenigd leger

is Op ƒ77772-

Cchen bodem.

De koning

van Pru'n"en maakt :en afwending.

[ledenen daar voor.