is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelpoëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 De DESERTEUR,

Wel nu.... die duitfcher ftaat my nog al reedlyk aan. Waarachtig!.. zag ik 't niet, ik zou 't niet kunnen denken.

Mev. Luzere, verfcbrikt, ler zyde. ó Hemel, wil aan hem toch uw befcherming fchenken.

Valcour, op eene verwaande wyze. Maar, is het op die wys, dat men my handlen moet, En ginder, als aan 't eind der waereld, woonen doet By de Antipoden?... Hoor Mevrouw,en laaturaaden; Zo gy my tergt en kwelt, zou zulks u 't meeste fchaa-

den:

Ik ftond 'er op, dat wy, volftrekt niet verr' van een,

Gefcheiden zouden zyn en nu.... Waar wil dit heen ?..

My, zo medogenloos, te handlen !...Mag dit wezen?

Om Durimel beenloopende, en hem befcbouwende. Maar zeker, is hy 't zelf? Is dit nu de uitgeleezen, Is dit de minnaar ?... Wel, naar d'uitterlyken fchyn, Heeft hy een te edel air, om van het bloed te zyn Der Duitfchers.... Ik begin te twyfden,... te gelooven, Dat hy gevaarlyk is.

Tegen Durimel. Denkt gy me, in ernst, te ontrooven Dit lieve meisje ?... Neen, dat zal u misfen, vrind, Mistrouw uw' kans, zo lang gy myns gelyken vindt.

Mev. Luzere". Heer officier, gedraag u heuschlyk en befcheiden. Dit voegt geen' man van eer,... Ik heb u doen bereiden Een kamer, waar ge u kunt vermaaken, naar- uw' lust; Begeef u daar, en laat myn huisgezin in rust.

Valcour. (nen. Neen,neen,Mevrouw, gy moet me,in dit geval, verfchooWy willen nergens, dan in 't kleine hartje, woonen Van dit bevallig kind, en, daar in, ongefloord, En tegens uwen dank, ons houden, zo 't behoort.... Ons komt het voorrecht toe, om harten te overwinnen; Wy zyn het, die alleen bemind zyn en beminnen, En, op dat voorrecht, zeer jaloers zyn....

De