Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 AANMER'KINGEN

vereischt meer dan burgerlyke voorvallen, het nut of onheil een* gantfchen Staats ■, of voornaam gedeelte deszelfs, moet het onderwerp des Treurfpels zyn, derhalven moeten de bedryvers altoos Vorften, of althans zulke perfoonen zyn, die met een uitgeftrekt gebied over een geheel Volk of Ryk bedeeld zyn, en men kan een gebeurtenis, hoe droevig die ook zy, aan eenen enkelen perfoon overgekomen, by voorbeeld, het onheil van eenen Calas, geen onderwerp voor het hooge Treurfpel maken, maar wel voor het Burger Treurfpel, {Drama,) om dat geen geheel volk door. het gevolg van dit onheil lydt, maar flechts eenige huisgezinnen. Ten 5.) zien wy, uit de bepaaling van aristoteles, dat de handeling eene zeekere bepaalde grootte hebben moet; dat is, men moet geene te ukgeftrekte noch te kleine handelingen ten Tooneele voeren; 'er moet een eenheid van tyd, plaats, en daad 'm agt genoomen worden, wil men de bepaalde grootte der handelingen, volgens het redenlyk vereischte des Tooneels in agt neemen. De eenheid van tyd eischt, dat de handeling in denzelfden tyd gefchiktelyk gefchieden kan, waarin men die- op het Tooneel voorftelt; de eenheid van plaats eischt, dat men de handeling, zo veel mogelyk is, in het zelfde oord doet af loopen waar die begonnen is , zonder den aanfchouwer, buiten zyn weeten, van het eene land in het andere te vervoeren; de eenheid van daad eischt, dat alles in de handeling onder gefchikt blyve aan zeeker voornaam einde; by voorbeeld: in den reeds aangehaalden Brutus is de voornaame daad, de rechtvaardigheid van Brutus.t en alles, tot zelfs de liefde van Titus, is aan dezelve ondergefchikt, en werkt mede om die te doen uitblinken. Dit is zo niet in den Cato, waarin de vaderlandsliefde van Cato de voornaame daad is, die egter door de liefde zyner dochter niet onderfteund , noch opgeluisterd wordt; welke eerder een daad op zigzelve uitmaakt, en het fpel zo wel den naam van Juba, als van Cato zoude kunnen doen draagen. De bepaaling der grootte van het Treurfpel moet mede, zo veel mogelyk is, beperkt worden; men moet niet in vyf bedryven eene handeling

rek-

Sluiten