Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERODES en MARIA MN E.

§£5&lf?&'er naar waarde beroemde Dichteresfe, katharyne lesp D | cailje, is men dit deftig Treurfpel verfchuldigd; zy heeft het zelve , na het oorfpronglyk Franfche van den Hcere f. t ris tan l'hermite gevolgd, en door haare kragtige vertaaling by ons geenminder eer verworven, dan de Franfche Dichter door de uitvinding by zyne Natie verkreegen heeft. Wy zullen het regelmaatige en fchoone van dit Treurfpel welhaast ontdekken, zo dra wy het zelve , volgens de lesfen des Griekfchen Kunstrechters, in al deszelfs deelen, befchouwd hebben.

Wyl volgens aristoteles bepaaling en die der gezonde Reden, het hooge Treurfpel eene navolging is der gewigtige gebeurtenisfen, aan voornaame Mannen overgekomen, zoo zullen wy, in de leerzaame befchouwing der Tooneelftukken die wy voorhanden hebben , dc volgende order waarneemen: wy zullen eerst de Gefchiedenis, waaruit de Spelen genomen zyn, befchouwen; vervolgens de Fabel, welke de Dichter uit de Gefchiedenis genomen, en naar vereisch des Tooneels verkneed heeft; dan de Zeden of Charaëlers der Perfoonen, welke de Dichter in zyne Fabel werkende invoert; dan de meeningen of de dryfveeren, die de perfoonen bewegen om zoo te handelen alszy doen, vervolgens de uitdrukking, welke de Dichter gebruikt om zyn ftuk behaaglyk en leerzaam te maaken, en eindclyk de cieraaden, die

elkTooneelfpel in'tbyzonder vereischt. Uit al deeze afzonderly-

ke deelen zullen wy leerzaame lesfen, zo voor de Zeden als de vermeerdering, onzer kundigheden, en het recht gebruik des Tooneels, zien te trekken. Wy gaan dan over tbt de

Da GE-

Sluiten