is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel een werk der godlijke wijsheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODDELIJKE WIJSHEID. 69

ten, Inftinclen. De mensch heeft ook zijne ligchaamlijke Inftinéten , maar ook buiten deze nog natuurlijke driften, welke van een edeler foort zijn, en reeds meer behooren tot zijne ver {landelijke en zedelijke natuur. Daar toe behoort het zedelijk gevoel, eene zekere natuurlijke gewaarwording van 't gene in bijzondere gevallen betaamlijk of onbetaamlijk is, en ons reden van weltevredenheid of fchaamte geeft. Paulus bedoelt dit Rom. II: 14. Van dien aard is de liefde eener moeder tot reeds volwasfene kinderen; de eergierigheid, welke ieder Vader voelt om de zijnen voorteftaan, en te verdeedigen; een heimlijke zucht om anderen met zich te vreden te zien enz. Zulk een, naar een Inftincl: gelijkende aandrift tot zekere verrichtingen, is de eerfte drijfveer der menschlijke daaden. Doch ik zie hier niet op zeden of handelingen welke geenen anderen oorfprong hebben, want zij ontftaan flechts uit eene blinde drift, zonder wel overdachte grondregels en vrije verftandelijke befluiten en keuze. Dit laatfte is eigenlijk Zedelijkheid , en hier vraagen wij, wat vermag tot bevordering van zulk eene zedelikheid de aan zich zelve overgelaten Rede?

Daar op komt het hier vooreerst aan, of de Rede wel in 't geheel ontdekken en bepaalen kan, wat recht of onrecht zij? Zoo raschmen die woorden noemt, is altijd in de gedachten zoo iets, als een richtfnoer, een regel, met welken wij ons een daad al of niet overeenkomflig voorftellen , en om welken die in 't eerfte geval recht, in 't laatfte onrecht heet. Watis dat eigenlijk, waar mede de daaden moeten overccnitemmen, zullen zij recht worden E 3 ge-