is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel een werk der godlijke wijsheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODDELIJKE WIJSHEID. 79

den was, om met geweld hetruuweaftehouwen, en evenwel te gelijk den grond te leggen tot eene betere vorming. Wil zij' op het laatst te verre houwen, en alles verbrijzelen, dan werpt hij die ze houdt, haar als onwaardig aan een zijde. Wat bragt, midden onder het diepst be-

do rven Pausdom, den geest van Luther en andere Hervormers tot nieuwe kundigheden, en maakte hen kloekmoedig om het bederf te keer te gaan ? Hun beoefenen van den Bijbel. Wat maakte de menfchen zoo gewillig, om liever hunne leere aan te hangen, dan de heerfchende, en zoo veele vertooning maakende, Roomfche Geestrijkheid, niettegenftaande al het gevaar, dat te voorzien was? De bij duizenden overal verfpreide Bijbel, in de Voïkstaale overgezet, deze verfchafte nieuwe , betere inzichten, en bewerkte voornaamlijk de hervorming. Alle de wetten van Europa, hebben in haren oorfpronglijken aanleg, de Bijbelfche ftelregels van recht en gerechtigheid, van deugden en ondeugden. De Bijbel heeft de eerfte verheevene denkbeelden medegedeeld, van God en zijne Regeering; van de eigenlijke waarde en beftemming des menfchen, van 't oogmerk dezes leevens, van achting en liefde omtrend menfchen, van zagtzinnigheid, gelatenheid, gehoorzaamheid, en alle die deugden, welke de menschheid veredelen. Deze denkbeelden hebben, wegens de geruster leevenswijze, die nu plaats had , zoo veele hoofden bezig gehouden, en, die hoe langer hoe dieper doen doordringen in den zamenhang van begrippen , en tot nieuwe uitzichten; en dus zijn zelfs op den grond des Bijbels , zoo veele Zedekundige Wijsgeeren opgewasfen, welker fchriften men met eerbied be-

fchouwt,