is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel een werk der godlijke wijsheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5S , DE BIJBEL EEN WERK DER

der aarde. Verbeeldt men zich in die holligheden , eene op eene bijzondere wijze beflotene, en door de geheele menigte des waters zamengeperste lucht; dan is begrijpelijk, dat zoo lang de dampkring de behoorlijke drukking had, de inwendig geperste lucht, nog te veel tegenHand vond, en hare veerkracht nog niet oefenen kon. Maar zoo rasch de dampkring een aanmerklijk deel van zijne drukking verloor , wierd het evenwigt der buitenfte lucht, en van die welke inwendig aangezet wierd, weggenomen; de laatfte vond nu minder tegenftand, maakte zich een doorgang naar boven^ en dreef het water om hoog. Op die wijze zoude de verdunning der lucht de naaste natuurlijke oorzaak weezen van den Zondvloed , en alleen de plotslijke wegneeming van het evenwigt in den dampkring, zoude het werk zijn der onmiddellijke Almagt. Doch het is ligt te begrijpen , dat bij eenen zoo vervaarlijken fchok der vermogendfte krachten in de natuur, naamlijk over de lucht en het water, de onnafpeurlijke hand des wijslijk regeerenden Albeheerfchers niet verre zal geweest zijn. De Zondvloed is eene Godlijke daad , in welke, behalven het opperbeftier van God over de gantfchewereld, ook te gelijk zijne ftraffende gerechtigheid tot eene nadruklijke waarfchouwing , zichtbaar

wordt. Een diergelijk voorbeeld van ftraf-

oefening, gepaard met Gods oppermagt over den Aardbodem, vertoonde zich ook, toen, overeenkomftig het gene Mozes te voren had aangekondigd, de aarde openfcheurde onder de voeten der muitelingen, en alleen deze met hunne tenten en goederen verzwolg, Num. XVI: 28-32. Wie zoude u niet vreezen, gij Koning