is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel een werk der godlijke wijsheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODDELIJKE WIJSHEID. 213

den en gefchiedenisfen van Israël opleiden. Of de verborgene grond daar van zij, eene bijzondere eerbiedigheid voor God, en eene uitneemende liefde tot hem, of eene zekere af keerigheid van hem en zijn doen; dit behoort voor 't Gericht van hem, die het verborgenfte des harte kent. Ondertusfchen is het zeker, dat de ingenomenheid tegen dat begrip eenen zeer nadeeligen invloed hebbe op veele onderzoekingen. Het oude Israël wordt met een ongunstig oog befchouwd, en als het verachtlijkfte Volk voorgefteld, om geene andere reden, dan om dat God, gelijk alles ons leert, zich met het zelve op eene bijzondere wijze heeft ingelaten; terwijl het nu evenwel in zijne inrichting, Godsdienstige begrippen en Wetgeeving, klaarblijklijk zoo veel voortrefiijks heeft, 't geen deszelfs ergste vijanden niet loochenen kunnen , wil men dat alles ontleend hebben van deze en die Heidenfche Volkeren, en hunne Wijsgeeren voornaamlijk, ten tijde van Mozes, uit Egypte. En nu is 't natuurlijk, zal de vermeende bronwel niet drooger en onaanzienlijker fchijnen, dan de beek welke men daar uit afleidt, dat van de wijsheid der Egyptenaaren op de overdreevenste wijze gefproken worde , en zoekt men met den grootlten toeftel van geleerdheid, uit oude en nieuwe Vertelsels, uit eene verborgene Wijsbegeerte enBeeldfpraaken, aan die stelling eenigen fchijn te geeven. De Gefchiedenis evenwel wijst ons het tegendeel aan. Elk oud Volk, ook Egypte, heeft in zeker opzicht zijne goede zijde; maar naar uitwijzen der Gefchiedenis, moeten zij alle, wat hunne begrippen van Godsdienst en Zedelijkheid, en de inrichtingen daar omtrend gemaakt, aangaat, verre O 3 zwich-