is toegevoegd aan uw favorieten.

De bijbel een werk der godlijke wijsheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GODDELIJKE WIJSHEID. 73

wierd omflagtiger, naauwkeuriger bepaald en meer ftaatelijk; het kon niet anders , of het een en ander moest als ingevlochten worden in veelerleie voorvallen en omftandigheden, en indien nu dit alles tot onderricht voor de wereld zou worden opgeteekend, wat kon het anders opleeveren, dan eene mengeling van gebeurtenisfen, voorvallen, buitengewoone daaden , wetten, voorfchriften, inrichtingen; even zoo als wij in het tweede , derde en vierde boek van Mozes vinden ? Deze boeken zijn dus met opzicht tot het tweede en derde Oogmerk van den Bijbel, de Openbaring van Gods heerlijkheid door daaden,en de leere van den Godsdienst en de Zeden volftrekt onontbeerlijk. Het eenige 't welk men zoude kunnen denken, dat gemist had kunnen worden , zou zijn de zoo naauwkeurige en omftandige befchrijving van alles wat den Tabernakel, en deszelfs Bedienaaren en dienst betreft. Dan, wij moeten niet uit het oog verliezen, dat de Bijbel in de eerfte plaats voor de Jooden beftemd was. Dat Volk moest zich op den duur daar naar richten, en zoude er, gelijk noodig was, eene beftendige gelijkvormigheid in den uiterlijken Godsdienst weezen, dan moest alles tot in de kleinfte bijzonderheid, befchreven worden; ook is dit voor ons niet geheel zonder nut; het ftelt ons in ftaat, om ons een rechtmaatig begrip van den Levitifchen Godsdienst te vormen, en om te begrijpen waarom hij zoo lastig wordt genoemd , en de bevrijding daar van voor eene zoo groote weldaad kon worden gehouden : gelijk wij ook zonder dit niet zouden verftaan de uitdrukkingen, waar van de Bijbel E 5 zich