is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a24

OVER GODS

dat het in den ftaat van hunne grootfte Volmaaktheid , dien de herrtelde en gezaligde menfchen eens na dit leven zullen bereiken, even zoo ondoenelyk voor hun blyven zal. Schoon 'er don eene uitnemende verbetering , en verheffing van hunne zedelyke vermogens zal plaats hebben, en zy naar hunne vatbaarheid volmaakt zullen zyn, en ongelyk meer van God, van zyne Natuur, van zyne Volmaaktheden, van derzelver zamenhang, liefelykfte overeenftemming, en hoogfte betamelykheid van zyne werken en wegen , zullen doorzien en kennen; kennen , dat hun voor een grootft gedeelte hier, gedurende hunnen onvolmaakteren ftaat, verborgen bleef, dat zy dan in een helderft licht zullen zien; voorzien met eenen ruimen voorraad van alle die wenfchelyke middelen en aanleidingen, die ter bevordering van hunne kennis konnen ftrekken; Nooit zullen zy echter daartoe komen konnen, dat zy tot de Volmaaktheid toe den Oneindigen vinden, en Hem , of het gene zy van Hem kennen, ten vollen begrypen zouden. Zy blyven eindige fchepzelen , en hun verftand behoudt altoos zyne paaien, binnen welken het begrensd is, hoe zeer die ook altengskens zullen uitgezet worden. By alle hunne onafgebrokene voortgangen in kennis, en hun aanhoudend toenemen in wysheid, dat 'er dan plaats hebben, en een bewys van hunne eindigheid -zyn zal , zullen zy echter de onpeilbaare diepten der Godheid eerbiedigen, en in verwondering over dit Onbegrypelyke in God zich verliezen.

§. XXII.