is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22Ó

OVER GODS

der verloffing, die ftervelingen door het Evangelie worden ontdekt, (r) Van tocnaf daarvan reeds kennis gehad hebbende, en zedert in dezelve, op veelerley wyze en door veele gelegenheden, gevorderd zynde, waren ze nochtans, gelyk 'er Petrus in zynen tyd van getuigde, i Br. I. \i. begerig, om in die dingen in te zien: begerig, om nader en klaarer die te kennen: begerig met de eruitigfte en werkzaamfte pogingen, om meteen goedkeurend genoegen, die wonderen van God in den weg, langs welken Zondaren zalig worden,

na-

(r) Om dit te (lellen heeft men reden m Gods taal Job XXXVJ11. 4. 7.

Ik kan niet voorby^ om hier de gedachten van den voortreflyken Boyle eene plaats te geven, die over de eerbiedigheid en verwondering der engelen omtrent God, na dezelve uit eenige plaatzen der H. Schriftuur bewezen te hebben, zich dus uitdrukt. „ Over deeze diepe eer„ biedigheid der engelen moet men zich niet verwonderen; nadien, alwaar de achting fpruit, niet uit onkun„ de, maar uit kenn'iflc, hoe grooter de bekwaamheid ,, en aanleidingen zyn om die klaar en verheeven te hebben, des te grooter de eerbiedenis in een verftandig Weezen, over het verwonderde voorwerp moet worden voortgebragt. Eri moet, bygevolg, dezeive hier „ dan verre gaan, daar de Volmaaktheden van 't voor„ werp zodanig zyn, dat zelf een Engelen verftand die niet volkomen bereiken kan; want even als een ftrecp, „ fchoon noch zoo lang in lengte uitgeftrekt, nooit tot „ eene vlakte worden kan, zoo konnen ook geene ge„ fchapene Volmaaktheden , door eenige denkbeelden» „ zoo verre opklimmen, dat ze tot de Goddelyke uitge„ breid, of de Goddelyke gelyk worden. " In 't aangehaalde ftukje bl. 85.