is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J

')

Verborgenheden'zyn veelerlei.

Eerfte Mafje.

OVER GODS

ien klaar begrypen, dat God alle mogelyke Volnaaktheden bezit} op de volmaaktfte en eene onsepaalde wyze, en dus begrypen, dat Hy Oneinlig is, maar als Oneindig konnen wy Hem niet begrypen. Dat gaf ons aanleiding, om zyne Oneindigheid dus te befchouwen, als we tot hiertoe ge. üaan hebben, moetende de wyze hoe, en het by. rondere daarvan met verwondering eerbiedigen, en net het Onbegrypelyke eindigen.

Wy zouden op die wyze het Onbegrypelyke van 3ods overige Volmaaktheden konnen aantoonen, lan om ons hier te bekorten, zullen wy liever dit /ertoog by de betrachting van iedere Volmaaktheid, 3p zyne plaats 'er by voegen , te meer , om dat jy de befchouwing van dezelve het Oneindige en Onbegrypelyke dat'er in is, van zelve ons voorko* iieu zal. (wj

§. XXV1Ï. Maar dewyl de befchouwing vati Gods Onbegrypelykheid ons eene niet ver gezochte aanleiding geeft tot de Verborgenheden (Myfteria), die in Gods Oneindigheid haaren grond hebben ; zoo is 't niet vreemd van deeze Stof, om ook van die kortelyk te handelen,

Men neemt dat woord in eenen ruimeren zin wel pens voor eene ftelling, die men niet begrypen kan, of waarvan men de mogelykheid der zaake piet doorziet. En wanneer men dit denkbeeld

aan

(w) Bondig is ook Gods Onbegrypelykheid betoogd van dei; Heere J. A. Cramfr in eene Predikatie daarover. Samiung vou Pred. i. Th. p. 351. feqq,