is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare [...] Nederduitsche schoolen [...]. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'234 VERBETERING

by voorbeeld : Het Fransch en Engelsen moest handelen: dat men de kinders, zonder zich aen de regels der tale veel te bekreunen, al vroeg behoorde te gewennen dezelve te fpreken, dat men dus doende, met weinig moeite , de moeielykfte zinuitingen zou magtig worden en op eene gemakkelyke wyze , het geene nu met veel harsfenbreken geleerd wordt, al fpeelende zich zou eigen maken.

Ik beken zeer veel achting voor die geleerde Heeren te hebben, echter zyn myne denkwyzen, in dit ftuk, geheel van de hunne onderfcheiden. Het is zoo, men heeft kinders in de vorige eeuwen gehad- en mogelyk worden 'er nog gevonden , die , al zeer vroeg, de Latynfche even gelyk een levendige tael, konden fpreken. Dan wat was hier de oorzaek van? Niets anders als de byzondre aenleiding die zy door hunne Ouderen of Beftierderen daer toe hadden: welke gelegenheid fiechts aen weinigen te beurte valt. Vraegt men: waerom zulks door een geduurig fpreken in de Schooien niet zou kunnen bevorderd worden ? Ik antwoord, dat wy op zich zelfs, hier niets tegen zouden hebben , wanneer men niet verzuimt om te gelyk de gronden dier tael te leeren, waer voor

de