is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare [...] Nederduitsche schoolen [...]. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 VERBETERING

lEÏoe onontbeerlyk de kennis van vreemde talen voor de jeugdelingen, die men tot den Koophandel, Krygsdienst of andre byzondere oogmerken oplegt, zy, kan ligt begrepen worden. Naerdien nu elks vermogen niet toelaat zyne Kinders byzondere Meefters te geven, worden de openbare Schooien, om deze talen te leeren, hoogst noodig. —

Indien het hoofdoogmerk dezer verhandeling ware, deze Schooien alleen te behandelen , zouden wy dezelven in twee foorten: te weten, in kost en gemeene Schooien, onderfcheiden, en dan van elk derzelven, naer heuren aert en byzondre gebruiken fpreken. Dan, nu wy ons voornamelyk tot de nederduitfche Schooien moeten bepalen, zal ik myne verbeteringen en aenmerkingen meest laten gaen omtrent zulke dingen , die, of met de nederduitfche Schooien gemeen zyn , of op de befchaving en het voordeel derzelven betrekking hebben.

Voor eerst: Zal ik eenig onderzoek doen aengaende de perfonen welken men , om de jeugd te onderwyzen , in deze Schooien moest verkiezen, en

hoe-