is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare [...] Nederduitsche schoolen [...]. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER SCHOOLS N. 241

die van genaturalizeerde vreemdelingen afkomftig zyn en zekerlyk bekwame voorwerpen , toe dezen post, kunnen worden.

Wat de andre reden belangt. Een be* kwaem Meefter, die zyne Leerlingen eene vreemde tael zal onderwyzen, maekt byzonder zyn werk dat zy, door een geduurig fpreeken, zich de tael magtig maken, en dewyl het levendige talen zyn, moet zyne School een levendig af beeldfel van het land, welks tael in dezelve gefproken wordt, wezen. Des heeft een vreemdeling hier niets vooruit. Men zou zelfs in aenmerking kunnen geven, of een Meefter , die te gelyk onze Moederfpraek magtig is; niet beter in ftaet zy om hen ai fprekende te doen leeren, dewyl hy de meening,hunner zinuicing best verftaet en hen, onder het fpreken, onderrichcen kan ? Doch laten wy nu eens zien, hoe gevaerlyk het fomwyl zy , zyne Kinders aen Vreemdelingen toe te vertrouwen.

Wat hebben Wy dierbarer dan onze Kinders ? moeten wy niet de uiterfte zorg dragen dat hun aert niet bedorven, noch hunne zeden verbasterd worden ? Hoe noodzakelyk is het dan, dat wy hen, aen Wier zorg wy hunne teedre jeugd overlapt ten,