is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare [...] Nederduitsche schoolen [...]. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER SCHOOLE3S. 24$

te verminderen, waerom wy ook hoopera dat deze onze aenmerking te meer grond vinden en voordeel doen zal. Wat moet men hier ter verbetering en befchaving in 't werk ftellen ?

Uit het geen wy boven voorgefteld hebben blykt, dat wy onze welmeenende Nederlanders, ter verbetering onzer Schooien , willen aenbevolen hebben , geene andre Meefters voor hunne Kinders te verkiezen dan dezulken welken by ons geboren en opgevoed zyn. Reeds heb ik aengetoond dat het ons aen geen lieden, die zich hier toe kunnen bekwaem maken , ontbreekt. Het voornaemfte vereischte inzoodanig een is de Tael. Deze moet hy vaerdig fpreken en grondig verftaen. Alvorens hy tot het onderwyzen toegelaten wordt, dient hy, door het afleggen van een vaerdig examen, de proeven van zyne bekwaemheid, in alles waer in hy^de jeugd onderrichten wil, te geven. VTan zulk een examen, zal ik by de behandeling van het tweede deel nader fpreken. Nu hebben de Ouders Hechts te kiezen. In deze keus nochtans moet de voorzichtigheid de voornaemfte rol fpelen, opdat men uitzoeke zulke Onderwyzers, wier zachte aert en oordeelkundige leiding, benevens de Q a bom