is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare [...] Nederduitsche schoolen [...]. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER SCHOOLEN. 245

vreemde talen, tot dienst der jeugd, voor<refteld worden. Het waere te wenichen, dat men in deze opftellen wat meer de eenvoudigheid betracht en naer de vatbaarheid der jeugdelingen gezien hadde: vooral dat de Schryvers een weinig meer kundigheid van onze nederlandfche Sprake bezaten : Hier door kon de jeugd in eene vreemde en te gelyk in hunne Moederfprake onderwezen worden. Men kan hier by doen, dat'er, in deze werken, eene zekre opklimming, naer de vordering der jeugd, diende in acht genomen te wezen; waer door men het verftand allengskens van het gemakkelyke tot het moeielyker bragt en den voortgang geregelder maekte. Alles wat wy hier omtrent ter verbeterin- k ge en befchavinge kunnen zeggen is, dat wy hartelyk wenfchen, dat 'er eens een geleerd en in vreemde talen ervaren man moge opftaen, die het voor zich niet te laeg fchat om eene allereenvoudigfte Spraekkunst in de onderfcheiden talen op te Hellen, dezelve in byzondre deeltjens verdeeld, opdat deze als een model, waer naer alle vreemde Spraekkunften ingericht moeiten zyn, mooge dienen: Waerlyk hy zal een gfoot werk verrichten en der Maetfchappye eenen merkelyken dienst gedaen hebben. Hoe groot dit gebrek zy, nog q 3 veel