is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de verbeteringe der openbaare [...] Nederduitsche schoolen [...]. Uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER SCHOOLEN. 25S

Zelve gebragt worden. Des oordeel ik, dat men 'er Hechts zoo veel als tot verkryging van eenige woorden noodig is, gebruik van moet maken; en dat het zeer noodig zy, dat wy, in het opgeven der verbeteringen van onze Schooien, den Meefteren waerfchuwen, om hunne Leerlingen niet meer te doen van buiten leeren dan hoogstnoodzakelyk is. Ik zal in myn tweede deel wel gelegenheid hebben om hier nog iets van te zeggen. Des keer ik tot myn opgegeven plan weder, en durf'er met grond van zeggen dat wanneer men, in de Schooien van het zeiven gebruik maekt; de Leerlingen, gefteld dat hunne Meefters de grond der tale die zy onderwyzen, zelfs verftaen, vry bekwamer dan door het hedendaegsch onderwys _ zullen worden. Nog zal men hier door dit voordeel bereiken, dat zy, die op zulk eenewys onderwezen zyn, te gelyk in den grond van hunne moederfprake zullen kundig worden , het geen maer weinigen van onze Jongelingen gebeurt, fchoon 'er aen hunne opvoeding noch kosten noch moeite gefpaerd worden. Nu zal ik, volgens myne opgaef, nog fpreken van den aenleg, het nut en de wys van beftaen dier Schooien.

Niets