Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEESTELYKHEID. VILVerh. 25

ophelderende voorbeelden ftrekken. In beiden worden de werkingen, of liever de lydingen, veroorzaakt door de beweeging: beide worden ze op dezelfde wyze van het een of ander uitwendig voorwerp aangedaan. Maar het is wat anders , wanneer de werkzaame geeft zich ter befchouwingvan de voorwerpen begeeft, en ontwaarwordingen krygt, hoedaanige 'er eigenlyk niet in het oog, noch in eenen fpiegel plaats hebben. Dus zie ik op eenen uurwyzer niet flegts het teeken, maar myn gemoed verneemt ook de beteekende zaak, de uur namelyk, die 'er aangeweezen wordt. Dus zie ik het beeld van eenen Koning of Vorft, en door middel van dat teeken kryg ik een denkbeeld van de perfoon, die 'er door verbeeld wordt; dat echter geen plaats heeft in het oog, noch in het fpiegel, vermids in deezen alleenlyk eene beweeging door middel van het voorwerp, en behulp van de lichtftraalen, midsgaaders eene uitterlyke aandoening veroorzaakt wordt. Daar nu de lyding van het oog of fpiegel ophoudt , daar begint de geeft zyne werkingen, die van eene geheel andere natuur zyn. (e)

En zal het denken uit de zamenvoeging der deeltjes ontftaan, men verklaaredan eens» of het plaats kan en zal hebben, dan of het verdwynen moet, wanneer de vereenigde deeltjes gefcheiden worden. Wat zal 'er gebeuren, wanneer by voorbeeld, een fiuk goud tot vylfel gemaakt, in koningswater ont-

II. D. B 5 bon-

Ce) Cudworth deaetemis jufliet èonejii notioniius. L.1V.

c. II. %. 3. fqq.

Sluiten