is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20Ü

OVER GODS

verfchillige zaak aanzien, en dit gevoelen, op zich zelven aangemerkt, met eene gematigde vryheid van denken wel overeenbrengen kunnen, en allerminft zou het dannoodig zyn , om over het woord ftryd te voeren , gelyk dit ftuk by zommigen als een enkele woordenftryd wordt uitgegeeven. Dan dewyl 'er de gezegde flinkfche bedoelingen onder fchuilen, en het misbruik van dit ftuk, in de behandeling van veele gewichtige gefchillen, kennelyk is: zoo is het noodig, dat men bydebefchouwing van Gods Alweetenheid daaromtrent onderzoek doe.

Om hier kortelyk ons daarover uittelaaten, merken wy aan, dat deeze Middelkennis buiten noodzaak gefteld wordt , dat ze onnut, Gode onbetamelyk, en niet zonder gevaar is.

Daar is geen noodzakelykheid om die te ftellen, of toetelaaten. Want gelooft men, dat God alle mogelyke dingen, door eene Hem noodzakelyke kennis, of kennis van eenvouwige bevatting, volmaakt weet, ftelt men teffens, dat Gode door en volgens zyn befluit, al wat 'er werkelyk is, het zy voorleeden , het zy tegenwoordig , of toekomend, op de naauwkeurigftewyze bekend is;dan moet men immers onder de eerfte, alle mogelyke werkingen van reedelyke en met vryheid begaafde fchepzelen, die in hunne vermogens gegrond zyn, en daardoor ooit of ooit kunnen geoefend worden meedebegrypen : terwyl dan onder de laatfte alle gevallen, omftandigheden en voorwaarden, waann een fchepzel ooit of ooit komen zal, betrekke-

lyk