is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

OVER GODS

En hieruit vvordtafgi leid, wat men niet als een voorwerp der Almacht ka; houden.

iemand die zulke beletzelen niet heeft, is onmogelyk : niet op zich zelven , maar zoo lang die voorwaarde duurt, en eene voor hemonoverwinnelyke macht het hem ondoenelyk maakt, om zoo te werken.

Eene zeedelyke onmoogelykheid is 'er eindelyk, Wanneer iet tegen de betaamelykheid , tegen de beginzelen van recht, en billykheid, of tegen den fchuldigen plicht aanloopt. Gelyk, by voorbeeld, dat iemand, die by goed verftand is , in koelen moede zich zelven het leeven zoude neemen, welk eene gruweldaad op zich zelven befchouwd, niet onmogelyk is, want hy kan zoo wel fenyn, als goede en voedzaame fpyze gebruiken, of zoo wel zich zelven door werktuigen van geweld ombrengen , als, om zyn leeven te redden, een verfcheurend dier daarmeede dooden : maar zoo lang die voorwaarde plaats heeft, zal hy het niet doen, zoo lang hy by goed verftand is, zal hy daarvan eenen afkeer hebben, en die daad, tegen zynen plicht en zelfsliefde ftrydig, hem onmogelyk zyn.

§. XII. Om de begrippen hier omtrent duidelyker te maaken , voegden wy 'er die voorbeelden by, op dat blyke, dat men behoudens de volftrekte en onbepaalde Almacht van God, en zonder benadeeling van die, echter eenige dingen, indien imen ze dingen noemen mag, als onmogelyk moet aanmerken , die geen voorwerpen der Goddelyke Almacht zyn kunnen. Om deeze reedenen moet hier uitgezonderd worden.

Voor eerft, al wat natuurlyk en volftrekt on.

moge-