is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALMACHT.*/. Verh 449

onveranderlyk zyn , en by het tegengeftelde ge* voelen alle gronden van onze kennis overhoop geworpen worden. Maar nademaal 'er oneindig veele dingen mogelyk , en dus voorwerpen der volftrekte Almacht zyn, die echter niet werkelyk zyn» zo moet hier

Ten tweeden ook uitgezonderd worden, al wal voorwaardelyk onmogelyk is. God heeft niet voorgehad, om zyne Almacht, dat ik het zoo noeme* uitteputten , en alles werkelyk te doen zyn, wat *er mogelyk is, of om alles te doen, wat Hy wel konde doen. Door het eeuwig voorneemen vatl zynen Wil, op de Oneindige Wysheid fteunende, en met de hoogfte Vryheid beraamd, heeft Hy zelve zyne Almacht gelieven te bepaalen , of derzelver openbaaring willen beftuurem Zoo verre als zyn raadsbefluit ftrekt zich ook zyne Almachti wilde men deeze verder uitrekken, dan zou men ook Gods befluiten aan verandering onderwerpen , dat zeer ongerymd zou zyn. Zyn eeuwig befluit Is de voorwaarde van de oefFening zyner Almacht: wat daarin niet vaftgefteld is, dat is ook voorwaardelyk onmogelyk voor zyne Almacht, en Hykan, volgens zyn eigen welbehagen, niet doen dat Hy niet beflooten heeft. Dat nu God zyne Almachc dus door zyn befluit bepaald heeft, daarvan lege de reden in'zyne Zeedelyke Volmaaktheeden, zytie Wysheid , zyne Zeedelyke Rechtheid, zyne Goedheid en Waarheid , en wat hier tegen aanloopt moet

Ten derden ook als Zeedelyk onmogelyk uitgeIL D, F f ^