is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRYHEID. XII. Verh.

77

beelde, die alles volgens eene noodzaakelykheid zyner Natuur werkt, ende dien vergeleek by een licht, het welk niet kan nalaaten te fchynen, is tegen de natuur van Gods Vryheid. (b) Om nu geen meer aan te haaien.

§. XXXVI. Maar tot een ander uiterfte flaan zy over, die aan de Vryheid te veel toefchryven, en dezelve boven maate verheffen: die de zeedelyke noodzaakelykheid, zoo wel als eenige andere , ontkennen , en de Vryheid in eene enkele wilkeurigheid, of volftrekte onverfchilligheid. ftellen. (c) Die overzulks Gods Voorkennis van toekomende dingen, en de zekerheid der vrye handelingen van reedelyke fchepzelen , niet konnen toeftaan, gelyk veele Jefuiten, de Socinianen, en andere, (d) Dan dewyl wy dit ftuk hierboven afgedaan hebben, ftaan wy daar nu niet by ftil: otn noch een laatften te toonen, dat niet tegenftaande 'er veel overeenkomft tuflehen Gods Vryheid, en die van redelyke fchepzelen is , gelyk uit het verhandelde kan blyken, wy echter ook

$. XXXVII.

(b) Ckewer Val tegen Valbl 32. 138. fqq. &c.

(c) Ita praeprimis inter alios Übertatem depictam dedit G. King , lib. de Orïg. mali, tefte lasman i» adnot. ad d. \. §. 1. Veluti et hidifferentiam tequilibrti fibi defendendam fumfit Doft. Clakke, in commercie- epiftolieo cum Leibnitio. Yid. OtiumGroning. paffim. Quae vero quomodo conciüanda fint cum iis, qus de Numinis Libertaie docuit hic auclor in tract de Exijt. & Attrib. Dei, in quo Deum non nifi optimum, et quidem moraliter" neceflario , eligere & agere , adferit, p. 90. fqq. 166. fqq. verf. Belg. sequis rerum committimus arbitris.

Cd) Vid. Engelharot Eer. Gron. T. 1L Seët. I.p. 202. fqq

Verkeerde begrippen van de Vryheid.