Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zamen-

hang van deeze \'ei handeling

938

VIERTIENDE VERHANDELING OVER

GODS GOEDERTIERENHEID* LANG MOEDIG HEID, ALGENOEGZAAiVIHEID, LIEFDE, BE R MH AR Tl GH E ID EN GENAADE.

EERSTE AFDEELING

WAARIN GODS GOEDERTIERENHEID IN T GEMEEN VERTOOND WORDT.

Psalm X X X V I. 8.

Hoe dierbaar is Uwe Goedertierenheid, 0 God! dies de menfchen kinderen onder de fcbaduw uwer vleugelen toevlucht neemen.

§• L

Met de betrachting van de Eigenfchappen van Gods Wil, die wy Deugden noemen, • hebben wy in de voorgaande Verhandeling een begin gemaakt, en de Heiligheid, als de eerfte,en den grondflag der overigen, befchouwd. Deeze is in Liefde werkzaam omtrent het zedelykgoed, het geene wy moeten aanmerken als het einde, hec welk God in zyne werken bedoelt. Terwyl

zy-

Sluiten