is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44f5

GODS BERMHARTIGHEID.

Overgang ter be trachting van Godi Bermbat tigbeid.

Haare na tuur en voorwerpen worden getoond.

%. X C V I.

Tekent ons dus de H. Schrift de Goddelyke Goedertierenheid, zoo als die zich aan zon\ daaren in Kriftus verheerlykt, om hèn eeuwig gelukkig te maaken, naar haar beginzel, dat in God zelve is, als eene Liefde: Zy befchryftons deeze beminnelyke deugd, waaraan ons zoo veel geleegen is, ook in andere gedaanten, en onder andere benaamingen, met opzicht op de voorwerpen, waaraan zy zich' uitlaat. Wanneer die namelyk als elendigen befchouwd worden, dan draagt de Goddelyke Goedheid, zulken wedervarende, den naam van eene Bermhartigheid, waarvan wy eerft het denkbeeld ophelderen, om dan dezelve in een uitgebreider vertoog ce befchouwen.

§. XCVI1. Overvloedig is het Heilig Woord met de nadrukkelykfte benaamingen en fpreekwyzen voorzien, om ons van deeze deugd een recht denkbeeld te doen krygen. (e)

Waar»

Ce) In het O. T. vinden wy dikwyls het woord om/ bermhartig zyn, met zyne afftammendc woorden, Olm/ bermhartig, en on / bermhartigheid, of in het meervoudig getal D'iam/ bermhartigheden. De oorfprongelyke beteekenis van dit *-oord brengt meede eene weekheid en zagtheid , en hiervan daan worden de weeke deelen die 'er in ons ligchaam zyn , de ingewanden^

daar-