Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 BENDEN DER ROMEINEN.

ITT.

no -.k. v. Hoofdft.

VI.

Hoofdft.

Homeinfche foldaaten.

VI. HOOFDSTUK.

Van de Krygstucht der Romeinen.

Men moet zich over de voorzigtigheid. der Romeinen ten hoogften verwonderen , dat zy hunne foldaaten niet alleenlyk tot dendagelykfchen dienst, maar ook tot

den

waarvan 'er vyf uit Syriërs beftonden^ Tien deezer bendenbf regimenten waren* ieder van duizend voetknechten , en de anderen van zeshonderd dertien , nevens honderd en twintig ruiters. DitHeir werdt door de Vorften, die Bondgenooten waren, ook verfterkt: want de Koningen antiochus , agrippa, eil sohemus

zonden tweeduizend boogfehutters te voet, en duizend ruiters. En malchus, Koning der Arabiërs, zondt iusgelyks duizend ruiters, en vyfduizend voetknech, ten, van welken de meesten met pyl en boog gewapend waren. Alle deeze troepen , te zamengevoegd, maakten omtrent zestigduizend mannen uit , behalven de knechts en ,trosboeven, die 'er in groote menigte waren, en, al hun leeven of in den oorlog doorgebragt, of by vredestyd de krygsoefeningen altoos bygewoond hebbende, voor niemand, dan voor hunne meesters, in moed en behendigheid behoefden te wyken.

Sluiten