is toegevoegd aan je favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GORÏON GEDOOD. *8$

■ongebondene woede volkomenlyk den vryen toom te geeven. Hierom hielden zy ook gansch geene maat meer : het overleg hadt niet langer plaats: hunne handen volgden , op ftaande voet, de drift huns gemoeds ; en hoe ver* foeielyk hun befluit ook ware , 't was zo dra niet genomen, of 't werdt uitgevoerd. —— Nademaal de dapperfte en aanzienlykfte perfoonen het voornaamfte voorwerp van hunnen haat waren, ftelden zy, op nieuw, het vermoorden van hun eerst in 't werk; vermids zy voor hunne deugd vreesden, en hunne adelyke afkomst zonder nut niet konden aanfchouwen, noch zich in zekerheid geloofden te zyn, zo lang 'er iemand van hun in 't leeven ware. Onder veele anderen bragten zy gorion ook om, die door zyne waardigheid niet minder doorluchtig was, dan door zyne afkomst, en voor niemand der Jooden in kloekmoedigheid en liefde tot de ge,meene vryheid behoefde te wyken, 't welk nogthans by hen voor eene groote misdaad gerekend werdt, inzonderheid dewyl hy zo vry in 't fpreeken was. Niger, de Peraïter, die zich in den oorlog tegen de Romeinen zo dapper gekweeten hadt, proefde ook de uitwerking van de wreedheid deezer verwoede menfchen : want, hoewel hy hun de wonden toonde , welke hy in de befcherming van 't Vaderland ontvangen .Jiadt, en zich op ^yne getrouwe dien-

fte$

IV.

BOEIT*

XX. Hoofdfl.