Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANKOMST VAN VESPASIANUS. 15

vlyt aanwenden, om zyne Landzaaten gelukkig te maaken. Het Volk merkte hem aan, als eenen Verlosfer, die hen niet alleenlyk van de verdrukking bevryden, maar ook in de aloude rust en vryheid herftellen zoude. En de krygslieden verlangden , boven alle anderen, om hem op den throon te zien klimmen: want getuigen zynde en van de oorlogen, welke hy zo gelukkiglyk ten einde gebragt hadt, en van de onkunde en lafhartigheid der andere Keizeren , die hun zo duur waren te ftaan gekomen,achtten zy zich gelukkig, dat zy, onder zyne regeering, zulk eene fchande niet te vreezen zouden hebben: ouden merkten hem aan, als iemand, die alleen bekwaam was, hun leeven te verfchoonen, en hun eer te doen inleggen. —:— Door deeze algemeene toegenegenheid, welke de treffelyke hoedanigheden van dien Vorst veroorzaakt hadden, gingen de voornaamfte perfoonen, kunnende niet langer wachten om hem te zien, hem, toen hy nog verre af was, te gemoet. Zy werden van zulk eene menigte volks ,g 't geen door dit zelfde verlangen gedreeven was, gevolgd, dat 'er een grooter getal uitging om hem te ontmoeten , dan 'er binnen Rome bleef. Toen men verftondt, dat hy naderde, en ieder één' goedertierenlyk ontving, begaven deezen, die t'huis gebleeven waren, zich met hunne Vrouwen en Kinderen op de ftraaten, daar hy doortrekken móest, en, ziende zyn minnelyk gelaat, noemden zy hem,

als

VII.

BOEK.

X.

Hoofdft»

Sluiten