is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEILIGE TEMPEL. 189

ooit onzen Tempel gezien hebben, weeten wel, dat men de Wetten, die deszelfs zuiverheid bewaarden, onfchenbaar onderhieldt. Hy was met vier galleryen omvangen, welke, elk byzonder, zo als de Wet beveelt, bewaard werden. De ingang der eerfte was voor ieder één vry, zelfs*voor Vreemdelingen, uitgenomen de Vrouwen in haare zuivering. De tweede was maaralleen voor de Jooden ,'en hunne vrouwen, als zy gezuiverd waren. In de derde mogten ook de mannen komen, mids gereinigd zynde. Doch de vierde was maar voor de Priesteren, met hunne priesterlyke kleeding aangedaan. En in 't Heiligdom mogt niemand ingaan, dan de Hoogepriester , met zyn heilig gewaad bekleed. Dit alles gefchiedde met zulk eene godvruchtigheid, dat de Priesters niet, als op zekere gezette uuren, mogten binnen treeden. Des morgens, als de Tempel geopend werdt, moesten zy, die de offerhanden zouden offeren, daar ingaan; en 's middags, als men denzelven toefloot, moesten zy rer zich insgelyks laaten vinden. Het was niet geoorlofd, eenig vat daarin te brengen; zo dat daar binnen niets anders ftondt, dan de Altaar, de Tafel, het Wierookvat, en de Kandelaar, gelyk door de Wet bevolen was. Geene verborgen' geheimen werden aldaar verricht, noch werdt 'er ooit gegeeten, of gedronken. Ik verhaal hier omtrent niets,. dan 't geen, waarvan al het Volk een onwraakbaar getuigenis kan geeven.

II.

BOEK.

IV.

Hoofdft.