Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALEXANDER.

zich theodorui ook ten vyand, nadien hy het grootfte en beste deel zyns lands aan zich getrokken hadt. (t) Hierop viel theodorüs, onvoorziens, op de koninglyke landgoederen, en verfloeg tienduizend Jooden in éénen flag: doch alexander liet zich door deeze nederlaag niet verfchrikken, maar voer geftadig voort, dwong den vyand eenige landen af, vergrootte zyn ryk daarmede, en maakte de inwooners der fteden, welke hy ingenomen hadt, dienstbaar.

Dit zyn geluk in krygszaaken werdt door

eenen inlandfchen oproer verhinderd: want eene tweedragt, uit gastmaalen ontftaande, borst tot eenen openbaaren oorlog uit. Deeze inwendige onrust verhief zich op eene fchimpige wyze over tafel tot groot nadeel der Jooden, en daar zou een groote oploop uit ontftaan zyn, indien den Koning geene hulp van andere plaatzeu toegekomen ware. Na dat deeze beroerte door vreemd

krygsvolk geftild was, hoewel niet zonder moeite, dewyl 'er wel omtrent achtduizend Jooden op de plaats dood bleeven, trok alexander vandaar naar Arabic, alwaar hy eenige fteden veroverde, leggende volgens een krygsrecht eene fchatting op de overwonnen Moabiten en Ga* laaditen. Vandaar toog hy te rug naar Amatbus, hebbende door zynen gelukkigen veldtogt theodorus in groote vreeze gebragu hy vondt die ftad zonder eenige bezetting, zo dat hy 'er zich met den eerften aanval meefter van maakte. — Maar o bed as, Koning van Arabiè\ niet ftil zittende, poogde het verlies, dat zyn Ryk geleeden hadt, kort daarna te wreeken, door op eene welgelegene plaats eene hinderlaag te leggen, welke het ganfche heir van alexander in een diep dal dreef, alwaar zyne fol-' daaten door de kameelen vertreeden, en 't leger

O') Het jaaj der Waereld 3804, — vóór CHiui,

ÏUS IOO.

Sluiten