Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52 '■ MAGT DER PHARISEEN.

om veele zaaken in 't ryk te verrichten, en zodanigen daartoe te gebruiken, als zy zelve wilden , en buiten alle Hof-bedieningen te fluiten zulken, die hun mishaagden. In 't kort gezegd, zy drongen zich zo by haar in, dat zy, alle voordeel aan zichzelven trekkende, haar de kosten en moeiten overlieten. —- Deeze Vrouw was van zulk eenen dapperen aart, dat zy wigtige zaaken onderneemen, en, boven den vrouwelyken aart en gewoonte, oorlogen aangaan durfde: want zy befchikte niet alleenlyk uit het landvolk de voornaamfte krygslieden ; maar kreeg ook van andere plaatzen eene groote magt van vreemde foldaaten, waardoor zy binnen's lands in rdst en vrede regeerde, en voor uitheemfche

Vorften ontzaglyk was. Maar, hoewel zy

alle anderen overtrof, evenwel liet zy zich van de Pbarifeën beheerfchen. Daar was in haar lyk een aanzienlyk man, geheeten diogenes, die weleer alexanders beste vriend was geweest: deeze werdt door hen gegreepen en gedood, onder fchyn, als of hy alexander aangelaaden hadt, de achthonderd Jooden in de ftad te kruisfigen. Ook gaven zy bevel, dat men alle anderen, die daaraan fchuldig waren, ombrengen zoude, waardoor dan niet] alleen de fchtildigen, maar ook alle zulken,daar de Pbarïjeën last toe gaven, gedood werden. Dit bragt de voornaamfte, deftige, en rykfte lieden in zulk eenen fchrik en vreeze, dat zy aristobulus verzochten hunnen voorfpraak by zyne moeder te zyn , om haar tot het vernietigen van zo een ftreng gebod te beweegen. aristobulus liet zich gewillig hiertoe gebruiken, om zich daardoor in gunst te brengen; en hoewel zyne moeder zwaarlyk om te zetten was, echter ftondt zy eindelyk haars zoons bede toe, om voortaan tegens zodanigen, die te onrecht door haat en nyd bezwaard werden, niet zo ftreng te handelen; maar alleen den fchuldigen en den aanftichteren

van

Sluiten