is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6% HERODES BEGUNSTIGD.

XXX. HOOFDSTUK.

her odes, door den Raad van Rome tot Kc■ ning aangefteld, trekt naar Syrië; neemt Joppe in i komt met zyn heir vóór Jerufalem.,- ftüt de muitery, dóór sIlon aangerecht j beootlogt de roovers; en brengt hen om. antigonüs doodt ptolomeus, en josippus-, - herodes broeder, V -welk her odes wreekt „ doodende pappus, die zynen broeder omgebragS, hadt.

]Viaar de Keizer, die van natuur tot medelyden was geneigd, was nog gedachtig wat antipater om zyns vaders c/esar's wilie in alle ïlormen en gevegten uitgeftaan , en der herbergzaamheid, die hy aan hem betoond hadt: daar beneven was des koniogs bedrieglyke aart by hem verdacht, nadien hy zich meer aan 't voordeel van hem en de zynen, dan aan de gerechtigheid en billykheid liet gelegen zyn. herodes kreeg dan verlof, om vóór den Raad te verfchynen, alwaar messala en atratinus de treffelyke dalden van antipater, alsmede de diensten , die her odes aan 't Roomfche ,vo£k beweezen hadt, verhaalden ; waarop dan door den Raad eenpariglyk geriemd werdt, dat indien herodes het Koningryk bezat, zulks voor 't Roomfche Ryk voordeel en nut zoude zyn: en dat hy nevens antonius den Romeinen in deezen oorlog tegen de Parthen dienftig zou kunnen weezen. Als nu de Raad opgedaan was , gingen de Keizer antonius en her odes, met de anderen van 't Raadhuis, ". wor-