Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*a8 GESTIUS GERED*

dacht eene list om zich te redden. Hy koos veertig mannen, die, den dood verachtende, bereid waren, hun leeven te waagen. Deeze flelde hy op de wacht, met bevel, dat zy den geheelen nacht een gioot gelchreeuw zouden maaken, gelyk als of ze de geenen, die aan de fchans werkten, toeriepen; op dat, als de Romeinen voorttrokken, de Jooden het geraas der wapenen, waardoor de vreesachtigen zich anders dikwyls verraaden, minder hooren zouden. Daarop beval hy de anderen in ftilte op te breeken, eer de Jooden het gewaar werden; laatende hen alzo in den waan, dat de Romeinen nog in hun leger waren, terwyl de Wachters niet deeden dan geduurig roepen. —— Door deeze list redde cestius het heir, en was reeds dertig ftadiè'n voortgetoogen. En in deezen nood werdt hy treffelyk gediend door zyne getrouwe dienstknechten, welke ziende, dat zy toch fterven moesten , hun leeven liever voor hunne medegezellen wilden laaten, dan het te vergeefs verliezen. Ondertusfchen bleef dit bedrog dien nacht geheim, maar de dag maakte alles openbaar : want des morgens vroeg bemerkte men de list der Romeinen, en vondt hun leger geheel verlaaten ; weshalven .de Jooden eerst de gemelde veertig mannen overvielen, en zonder veel moeite om 't leeven bragten; waarna zy het heir najaagden, 't welk by nacht eenen verren ,weg voortgetrokken was, en by dage nog meerder haastte, om niet weder dergelyk een gevaar, als den voorigen nacht, uit te liaan. De weg lag bezaaid van allerlei wapenen,-welke de Romeinen hadden laaten vallen, om in hunne vlugt niet verhinderd te worden. Men vondt hier en daar, veelerhande gereedfchappen en krygst.ierustingen, waarmede zy de ftad meenden beoorlogd ti! hebben; doch de Jooden lieten alles liggen 9 om daardoor niet opgehouden te worden, maar

io

Sluiten