is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOSEPHUS AANSPRAAK;

433

heeft de Romeinen in Judea geveerd, dan de twist van hyrkanus en aristobulus? Wie sosius, dan herodes? Wie heeft antipater, en de vryheid met hem, uit het Ryk verdreeven, dan gy? Jk wil noch kan niet ontkennen, dat florus fnoodelyk met u gehandeld heeft; doch gy behoorde zulks den Romeinen geklaagd, niet den oorlog aangevangen te hebben. Gy hebt nero veracht; maar vespasianus is in zyne plaats gekomen, die, gelyk hy van natuure tot goedertierenheid gentegen is, ook met zonderlinge vlyt zyne goedheid, in den tyd zyner beftieringe, over 't Joodfche land getoond heeft. Of zo zyne goedheid ulieden niet beweegen konde, zekerlyk zyne fterkte behoorde u aangedreeven te hebben om uw eigen best te zoeken. Maar zou hy uwer niet verfchoonen, die josephus verfchoond heeft? Want wien kon hy vyandigerzyn, dan my? Wie heeft grooter vestingen tegen de Romeinen gebouwd? Wie heeft ernftiger voor 't Vaderland geftreeden? Toen gy goed vondt te oorlogen, keurde ik den aanvang van den kryg niet goed; maar toen hy begonnen was, heb ik hem niet willen nalaaten. Getuige zy de ftad Jotapata, waarin ik my zo dapper gekweeten heb, dat ik den oorlog niet ftaakte, voor dat de ftad overhoop geworpen was. Ik bleef daar toeö zo lang, als ik kon, en leedt grooten honger in 't graf der verwoeste ftad, 0m my aan de Romeinen niet over te geeven, dewyl ik naar gelegentheid zocht, om tot u te komen. Eindelyk gevangen zynde, ging ik niet vry willig uit; maar hadt liever met de mynen willen fterven; doch de Keizer heeft myner verfchoond zelf toen ik wenschte met u lieden in gelyk'gevaar te ftaan; niet omdat ik uwen raad billyk achtte, maar omdat ik uw gevaar met u wilde deelen. Doch god zy geloofd, dat ik in zulk een fnood gezelfchap niet geraakt ben, IX. deel. Ee om