is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOSEPHUS AANSPRAAK. 455

1

als hy'verneemt, dat 'er een gruuwelyk feit in begaan is: hy mydt de gemeenfchap der onwaardige wooninge, en vervloekt het fnood gezelfchap. En zouden wy twyfelen wegens den hoogden en onbevlekten god, of hy van zulke? groote en fnoode ondeugden ook een gruuwel hadt, en de wreede moorddaadige bedryven niet haatte, even als of hy in de vergadering der moordenaaren blyven wilde; daar hy nogthans dat ha n en a bi ram, vermids zy moses en aaron, door eene wreevelige aanmaatiging des Priesterdoms, beleedigden, van de onfchuldigen beval af te zonderen, opdat niet de vroomen door de gemeenfchap van zulke fchandelyke menfchen verontreinigd, of in hunne itraffen mede begreepen werden? Doch waartoe zo veel tyds met myne redenen doorgebragt? nadien alles met fchrik omringd is, en de verdelging des Tempels nadert? Wiens oogen kunnen dit aanfchouwen, wiens hart kan het opkroppen, wiens gemoed kan het dulden! O gy hardnekkigen! harder dan fteen en yzer, die, onder zo veele gruuwelen, nog onder elkanderen, ■ als, uit een7 deügdelyken yver, om de ondeugden ftrydt en twist, en dat meer .is, zelve uw Vaderland verwoest, en tot zyn verderf helpr. Bekeert u toch eenmaal, doet boete, en aanfchouwt het fchoone Vaderland, dat gy zo deerlyk verraadt. Ziet, welk eene ftad, welk een Tempel, welk eene heilige wooning en verborgene heiligdommen , ja wat voor een werk der heilige Profeeten door uwe handen verdelgd! wordt. Ieder dryft de vlam binnenwaards, verfpreidt het vuur, Itookt den brand aan, en 't gaat hem niet eens ter harte; daar 't nogthans de fteenrotzen, indien zy verftand hadden, vermurwen zoude. En waarlyk, menigmaal toonen zich de ongevoelige dingen in zeer gruuwzaama zaaken, als of zy 'er gevoel van hadden; waardoor de fteenrotzen beeven, en bloeddroppelen E e 2 zwee-