Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*18

TITUS BETUIGING,

kinders te dooden , hunne gewoonte behouders O rampzalige ftadt, waarin zulk een bedryf in zwang gaat! Dat een inval haar bedekke., eh dat de nydigen van eene_ ziekte overvallen •worden. Dat de zon haar met befchyne, noch de fterren haar beftra'alen, op. dat de lucht niet verontreinigd worde, en 't vuur-der zuivering haar uitbrande. Wy houden thyestes gastmaal maar voor eene fabel: wy zien de misdaad, zy de waarheid, die gruuwclyker is dan eenig treurfpel: want daar is het .zwakke geflacht en eene vreemde geboorte; hier een wyf, die haar eigene vrucht gegeeten heeft : daar het bedrog der vreemden; hier de eigen wil: die bedroefde zich, en deeze roemt nog op de fpys, gelyk *t zulken mannen past, die met eenen hardnekkigen kryg hunne vrouwen tot zodanig eenën maaltyd gebragt hebben. Ik geloof zekerlyk, dat zy, die zulks niet gevoelen, na zo veel geleeden ongeluk, woedende en uitzinnig geworden zyn. Laat ons derhalven bytyds van den oorlog een einde maaken, nadien zy niet te bekeeren zyn. Laat ons des te dapperder aanvallen , opdat wy 't ftervend water, en 't inftortend aardryk deeze* iands ontvlieden moogen ".

XL1I. HOOFD-

Sluiten