is toegevoegd aan uw favorieten.

Leer der plantkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gg GESLACHTS BESTE-NAAM,

iduurcn , en zo zal ook altoos bi yven de Nagedachtenis van alle beroemde Kruidkenners, beter dan dat 'er tot hunne gedachtenis Standbeelden Wierden opgericht, en Kerken of Steden gebouwd. De beroemde Genees- en Kruidkundige Antoniüs MusAj bekend door de Beton/ca, wierd eertyds door Keizer Augustus vereerd met een Standbeeld, tet zyner gedachtenis binnen Rome Opgericht. Dit is voorlang verlooren \ maar de Plant , Mufa genaamd, zal , fchoon Steden en Kasteelen genoopt, Koningryken in puin veranderd , en Standbeelden verbryzeld worden , den Naam van Musa blyven behouden. En wat de Bevorderaars betreft, die door hunne eigen fchatten de Kunst voortgezet hebben, zy verdienen met reeht, dat hun Naam aan eene Plant worde toegeëigend, waar door zy een onfterfelykc nagedachtenis wegdraagen. Genïmna, Eupatorinm, C/ytnenttm en Pokmonium 3 draagen de Naamen van Koningen : Maurocenia, Sherardïa, Pereskia, Cliffbrlia3 Bofia en Tulbagia hebben dien van vermogende Lieden bekoomen , wier Naamen, mooglyk met hun -te gelyk zouden geftorven zyn, indien ze nu niet, aan Planten gegeven, dus vereeuwigd wier- den.