Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN JoAN DE W ITT. 23

Het vry Batavisch Volk, aen Bygeloove onttoogen,

Befchouwt, bedaerd van ziel, de vlammende Comeet; Wordt door geen kerkgebaer, of priestervloek, bèwoogen,

En heef:, voor 't muitziek graeuw, harpoen enroêgereed. Wy dienen geen Heerin, als laffe Sabeïten:

Geen Koningin, die fier naer magt en aenzien dong; Als zy, die hunnen hals door 't dwangjuk knellen lieten,

Waer mee Semiramis de Asfyriërs bedwong, 't Gcmeenebestbewind blyft in der Vaedren handen,

't Regeeren lang gewoon, van wie 's Lands hoogheid ftraek: Een Dienaer van den Staet, aen 't hoofd der zeven Landen,

Door de Oppermagt geplaetst, wordt van de Wet bepaeld. Gun, Hemel, dat hun zorg, hun tocvoorzigt, hun handel,

Aen al het Neêrlandsch Volk oneindig voordeel geev'! Dat Eendragt in het fpoor der Staetsbeftierders wandel,

En 't minzaem goed verftand in hun regeering leev'. Dat Vryheid , door het bloed der Vaedren duur verkreegen,

Aen 't laetfte Nageflagt haer gunst en invloed toon'! Dat ons uw vriendlyk oog, Godin! alöm, bejegen',

En vrede, nevens u, by ons, beftendig woon'! Met u ontbonden wy de boeien der Tyrannen,

Verbraken 't knellend juk van Flip, den Dwingeland; En 't kerklyk guichelfnel werdt, met uw hulp, verbannen,

Daer in 't gezuiverd choor nu reiner wierook brandt.

B 4 Gy,

Sluiten