Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN 'T ALGEMEEN BESCHOUWD. ! 5

Dat de Planten Gevoel hebben is blykbaar I in die genen , welken op de minfte aanraaking verflenzen , gelyk de Mimofa en anderen. Inbe deeze heeft een trap van Gevoeligheid plaats, vo grooter-, mooglyk, dan in eenig Dier. En, fchoon 'er maar zeer weinige van dien aart zyn; befpeurt men , echter, dat de behandeling der Bladen aan de meeften nïdeelig is, veel meer die der Bloemen. De Zaadhuisjes van verfcheidene zyn zo aandoenlyk , dat dezelven, het Zaad ryp zynde, op de minfte aanraaking open fpringen, en de Zaadjes uitwerpen. Dergelyke aandoenlykheid fchynen anderen te hebben van den Wind. Een trap van Koude, veel minder dan Vorst, kunnen veelen, uit de Heete Lugtftreek afkomftig, niet verdraagen; doch zy gewennen 'er allengs aan , en de Voortteelmg maakt de Jongen harder van natuur ; even als men dit in de Dieren waarneemt. Zo wel als dezelven worden zy eenigermaate in het Land, waar zy overgebragt zyn, door den tyd genaturalizeerd (*).

Dat deeze Gevoeligheid niet afhangt, gelyk fommigen gewild hebben , van de Werktuiglyke ftructuur, van den trap van Hitte of Koude, van uitdrooging of bevogtiging, is door de

ge-

(0) Op een Lustplaats, niet ver van Londen, zyn Oranjeboomen geweest , die meer dan honderd Jaaren in de vaste Gtondgeftaan hebben ,«ordende,door enkele bedekking ,4» Winters voor de Koude befchut.

A 3

II, DM&. I. STUK*

)jLEr«

NG.

y heb. i Geil.

Pc Slaaj»

det Hamen,

Sluiten