is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN 'ï ALGEMEEN BESCHOUWD* 6f

jaar 1720 , dit Gevoelen nóg kón tegenfpree* ken, niet alleen , maar zelfs anderen , nadëï-1 hand, hetzelve met kragt beftryden. Dus kwcm te Petersburg, in 't jaar 1737, een Feoofdeèling Uit van het Linnteaanfche Stelzel, aangaande de Sexen der Planten,welke door Browallius ter toets gebragt en wederlegd is (V), De Heer Alston, Hoogleeraar in de Genees- en Kruidkunde op de Univerfiteit van Edenburg, in Schotland , kwam eenige Jaaren laater te voorfchyn met eene Verhandeling over de Sexe der Planten (f) * waar in hy , op gelyke manier als Siegesè e c k , Autheur der gedagte Beoordeeling, door Ondervindingen 't gezegde van PontEderA tragt te ilaaven, dat het Vogt der Helmpjes, 1, of zogenaamde Stuifmeel, in alle Planten niet „ noodig zy ter bevrugting."

In Bloemeti, die zo wel het Vrugtbeginzel als de bevrugtende Deelen bevatten, was 't een vcornaame tegenwerping, dat de laatften dikwils zodanig geplaatst fchynen te zyn, dat het Stuif meel den Stempel niet bereiken kart* Maar 5 d< Wegen en middelen van de Natuur zyn ons fèë altemaal bekend, en, dewyl men in de meeftef eene zeer bekwaame fchikking ten dien eindt waarneemt, niet alleen , maar ook weezentlyi

ziet

(*) Examen Epicrifeos inSysttma Plaxtarum Cl. timet.

(D A Disfertation cm the Sexes of PUnts t by CH *kLts Alston, M. D. icings Botanist in Scotland. Ê>f, *■<■ Qbftrv. Phys. and Lilt. Edinburg 1754, E 3

IX, DSÏL. I, STWS,

InLéï-

)ing<

werpingfii beantwoord»

I