is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4iS Beschryving van

I.

X.

Hoofdf

STUK,

Sujket

en Syroop daar van.

zig veel beweegen : maar, die een ftilzittend Leven leiden, of 'er te rykelyk van drinken, zyn aan dergelyke Kwaaien als onze Jeneverzuipers onderhevig. Het Aangezigt wordt bol en bleek, het Lighaam kwaadfappig , de Eetcnslust vergaat , en hier op volgt de Waterzugt en de Indiaanfche Lammigheid of Beroerte , genaamd Beriberi , als een loon van het misbruik dat men van den Sagueerdrank gemaakt heeft. Dikwils veroirzaakt hy , in fommige Menfchen , door zyne fcherpheid eenen Bloedloop , die niet gemakkelyk te geneezen is. Op de Dronkenfchap , uit het dringen \m Sagueer ontftaande, volgt gemeenlyk een zwaare Hoofdpyn. Evenwel is het de geiwoone Drank der Indiaanen op de Molukki-fche Eilanden, en deeze, 't. zy om dat ze 'er .•zig niet in verloopen ; 't zy om dat hunne Dighaamen fterker zyn , hebben 'er weinig ,-nadeel van. Somtyds mengen zy 'er, om an.deren te bedotten , tchadelyke of vergiftige •dingen onder. Maatig gebruikt, doet hy zwee..ten en dryft het Water, of doet hetzelve gemakkelyk loozen. Men kan ook zeer goeden Azyn daar van bereiden.

Op Java en Baly is het Sap, dat men uit deezen Boom tapt, veel dikker en vetter dan het Ambonfche. Men gebruikt hetzelve aldaar ook meest om Suiker daar van te maaken , welke men Zwarte Suiker noemt , zynde gemeenlyk met de Muscovado van 't Suiker-

F.iet