is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H E X a n d r i a. 22(

., veele Scheuren cn Barfien. waar, in deHondsü dagen-; het gedagte Vogt, dat tot een roode „ Harst verdik* , uiizypek. De lakken zyn vol Vogt en week van zelfftandigheid , zo £ wel als degeheelQ Kruin.van den Boom, dien men even als de Kool der Palmboomen eeten f, zou kunnen , indien de bitterheid zulks niet „ verhinderde".

Clusius zag deezen Boom , nu rykelyk tssïée Eeuwen gelceden, teLisfabon, agt Palmen dik, agter zeker Kloofter liaan, en kreeg ver•■volgcns. een Takje met Vrugten .beladen, die van grootte en figuur als kleine Kerfen waren. geelachtig van .Kleur cn wat zuur van Smaak. Ten dien opzigte kwam dezelve met den üraa kebloeds - Boom, dien -anderen op dc Kanarifchf Eilanden gevonden hadden, overeen ; doch ver fchilt van den Indiichen Boom,.dergelyke Hars uitleverende, van K/empfer befchrceven die tot het Palmriet van Ru m p h ius;behcort cn van anderen. R u M p h i u s , naamelyk geeft drie Oostindifche Boomen op , die ce Bloedrood Sap uitttorten , en Hernande maakt van. twee Westindifche gewag. I Zuid-Amerika, aan de Rivier Oronoquc, vont I, o e f l i n c een zodanigen Boom met ee ' Vlinderachtige Bloem, gevinde Bladen en Peul vvyze Vrugten :.. Jacqu in in Tierra Bomt een dergelyken , dien dc Ingezetenen Sangi de Dragon noemden. Wanneer men hier en da; Jnfnvdingcn maakte in den Stam, was in 't ko P3 <

lI.DF.Ivt.. II. S±ÜK.

i

II.

Afoeet..

VI. HboIfd»

5tuk. Draai'

boom.

»

»

h

7. 1

n

a •e ir

rtj Ie