Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook Middachten, P-ozendaal en de Doimwaerd, alle voortreflyke Lusthuizen en heerlykheden.

De Heerlykheid 'tLoo, voert deezen naam naar 't Vorftelyfc Lusthuis 't Loo, behoorende aan 't huis vam Oranje, gelyk ook de ganfche Heerlykheid zelve, onder welke gerekend worden de dorpen Appeldoorn , Beekbergen en Loenen.

III. Als een derde Quartibr deezer Provincie wordt gereekend het Graafschap Zutphen, hebbende deezen naam naar de Stad Z„utphett, liggende aan den Tsfel, ter plaatfe daar de Berkel in dezelve zich ontlast, door welke 't land aan deszelfs Zuid Oost-zyde kan onderwater gezet worden; behalven dat de Stad zelve door bekwaame Vestingwerken redel.yk verfterkt is.

Doesburg ligt drie uuren gaans hoeger'den Tsfelop, daar zich de oude Tsfel en de Nieuwe met eikanderen vereenigen.

Die Stad werd eertyds Drufus- Burgt genoemd, naar den Romeinfchen veldheer Drusus, Stief-Zoon van den Keizer Augustus, die daar een Burgt of Slot gefiicht had. Deeze Stad is ook tamelyk verfterkt.

Nog viirlt men landwaards in, de Steedjes Lochem en Deutekom, doch die van niet veel belang zyn.

Grol werd van ouds Groemo genoemd, en was zeer fterk, zo door de natuur (liggende fchier romdsoin in de moerasfen) als door de kunst. In den Spaanfchen Oorlog is dit fteedjen zeer vermaard geworden door de menigvuldige belegeringen die 't ondergaan heeft. Thani zyn deszelfs vestingen geflegt.

Deeze vy f Steden hebben ftem in Staat.

't Binneïand van dit Quartier is in verfcheide Amijten en Heerlykheden verdeeld.

Waar van 't grootfte is 'tLanddrost-Ambt van Zutphen, waar in, behalven verfcheide dorpen, ook de heerlykheid Bronkhorst ligt, van ouds een Graaf jchap in de historiën vermaard.

Ook 't Schout-Ambt van Zutphen , Noord» ■waards daar aan ftootende.

't Rigter-Ambt van Doesburg, met de daar onder behoorende dorpen.

De Bannery van Baar en Lathem , en daar in Schans Gelders-oordt.

De Heerlykheid BREévo o r r, met een geperkt jledeken van dien zelfden naam, behoort san 't Vorstlyk Huis van Oranjen.

Daa

Sluiten