Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 29 j

rijn, zijnabeveelen, voor zo veel het onderwijs aangaat, ftiptelijk naar te komen. Hij zal, geduurende den Schooltijd , aan niemand , buiten het School, eenig afzonderlijk onderwijs mogen geeven. Hij zal zich voorts, in alle opzichten, als een braaf man gedraagen.

De Leermeesteresfe zal zich alleen hebben te bemoeien met het onderwijzen der Meisjens in het Breien, of andere Handwerken; hierin nakomende de fchikkingen, welken door de Commisfie van Beftuur, ten dien einde, zijn vastgefteld geworden. Zij zal zich, wat den tijd van het geeven van dit onderwijs aanbelangt, moeten gedraagen, zo als zulks, overè'enkomftig de orde van onderwijs, door den Leermeester gevoeglijkst geoordeeld wordt.

7-

De eerfte Leermeester zal eene naauwkeurige aantekening houden van de Leerlingen; derzelver naam, ouderdom, woonplaatfen, den naam hunner Ouderen, benevens den tijd, waarop dezelven in het School gekomen zijn; alsmede den tijd wanneer dezelven, met kennis en goedvinden van de Commisfie van Beftuur, het School weder verlaaten hebben.

8.

Hij zal alle 14 dagen in perfoon verfchijnen voor de Vergadering van de Commisfie van Beftuur, op plaats en tij d, aan hem te bepaalen, en aldaar, mondeling, verilag doen, zo in het algemeen van het gedrag en vorderingen zijner Leerlingen, alsmede van al hetgeen bii Art. 5 en ix van de ifte Afd. —Art. 4 van de3de Afd — Art. a, 3 en 4 van de 6de Afd. is bepaald.

9:

m De eerfte Ondermeesters zullen genieten, een vast jaarlijks Traftement van ƒ 400:— zonder eenige verdere emolumenten; van het welk hen alle 3 Maanden het vierde gedeelte zal worden betaald. Zij zullen

Sluiten