Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6 >

mogte verbeelden, dat wy een volledige Zegepraal

op Z. W. E. behaald hadden. Maar hoe is het

mogelyk geweest, dat een Man van zulk een groot Caracter en zulk een uitrekende Geleerdheid, zich zodaanig kon verlaagen, om een Gefchrifc te beantwoorden, door een domme meeniare zaam gefmeert, 'waar toe Hy zich niet eens geduld kun geven, om liet zelve te leezen , (pag. 38} en over welks eenvoudigheid Z. VV. E. zich zo deerlyk fchaamen rnoest, (pag. 68.) (*)

Doch al het gefchreeuw, al het ydel gefchreeuw door Z. VV. E. van domheid, van onbefchaarodheid, en wie weet wat al voor uitdrukkingen , konden anders nergens (gelyk Z. W. E. wel wist) toe ftrekken , dan om zyne Leezeren , of om beter te zeggen, de Leezeren van Z. VV. E. Gefchrifc, een haat en

vooroordeel tegen ons in te boezemen. En dit

"doch moest vooral gefchieden, want Z. W. E, wist wel dal dit de gewoone weg is, om zich, hoewel men een Hechte zaak voor heeft, veele Voorftanderen te verwerven. Want Mentenen, dewelke niet gaarne onder de eenvoudige geplaatst', maar liever tot de geleerde Waereld willen gerekend worden,

moet dit voliïrektelyk innemen. Dus is de ge-

wonne weg, wanneer men zyn zaak niet door rede, of duchtige , grondige en 'bondige bewyzen Haven kan, het dan door fchelden of fchertzen af te doen. Om nu een uitvlugt te maken, en ons belachelyk, en by 't Publiek in een laage Clasfe ten toon te (lellen, (naar het inzicht van Z. W. E.) gaat Z. W. E, zeggen: dat wy dienstbaar zyn, even als of dit niet genoeg bekend was. Doch wat wil Z. W. E. hier

me-

(*) Het koste Z. W. E. dus weinig moeite, om het zelve te beantwoorden , en behoeft dan daarom Tan meerkundige, om zyn uitftekende Geleerdheid en groot Vermogen niet gepreezen te worden. Jammer is het intusfchen , dat dit hierom nu niet gefchied, dair Z. W.'E. het werk, of :dien opgenomen taak zo meesterlyk fchynt uitgevoert te &0hben4

Sluiten